header2a

Alien's Eye

 Carr (1999)
{[WEDDING BAND x (PAPER BUTTERFLY x RINGS OF GLORY)] X SHERRY LANE CARR}
Blütengröße 13 cm; Höhe 65 cm; Blüte früh
Tet; immergrün (ev)

Alien's Eye

[Home] [Mein Garten] [Schwimmteich] [Taglilien] [Pflege] [Vermehrung] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Y] [Sämlinge] [Iris] [Tiere im Garten] [Links] [Impressum]